Бизнесът се движи със скоростта на доверието. Трябва да комуникираме доверие НЕПРЕКЪСНАТО, на ВСИЧКИ НИВА! Да споделяме отзиви, щастливи клиенти, иновации, лични моменти, да сме по-близо до клиентите, да показваме компетентност и грижа за тях!

 

Умният човек не вярва на всичко което чуе, не казва всичко, което знае, и никога не харчи всичко което има.

 

 

 

 • Кое мотивира вас и вашите служители?
 • Опознайте и разберете своите служители.
 • “Не продавам нищо”. Това е съществен пропуск. Само защото се занимавате с осигуряване на вътрешното обслужване на колеги, не означава, че нямате клиенти. Колегите, които получават и използват докладите ви или материалите, които купувате, са вашите клиенти. Трябва да се отнасяте към тях като такива – особено ако имат по-голям достъп до преките ръководители в организацията и външните клиенти. Ето защо, ако не искате до ушите на шефа ви да стигнат критики и оплаквания, вие трябва да гледате на колегите си като на ценни клиенти.
 • Струва си да помните, че ако се занимавате с бизнес само за да печелите пари, това ще е посредствен бизнес. Наистина големите пари се правят от хора, които обичат работата си и просто използват парите, за да отчитат резултата.
 • Бизнесът съществува, за да създава (и запазва) клиенти.
 • Ако нямате конкурентно предимство, не се конкурирайте.
 • Обикновено малките компании могат да имат конкурентни предимство по отношение на скоростта, личното внимание и стойността.
 • За разлика от мениджърите, за лидерите не е задължително да заемат авторитетна позиция, за да упражняват влияние. Хората откликват на лидера, защото му се доверяват и искат да отговорят на неговия подтик. Това означава, че лидери има на всички в организацията – от първо ниво супервайзъри до членове на бора.
 • Делегирана – запазвате цялата власт, но проверявате дали човекът е готов и способен да предприеме указаната работа и да предложи подкрепа, когато тя бъде поискана.
 • Дистрибутирана – вие разпределята властта между онези, които вече заемат формална управленска позиция в организацията, и ги съветват да поощряват, а не да потискат сътрудничеството и съвместните усилия.
 • Демократична в границите на съществуващите структури – позволявате на номинирани лидери в организацията да оспортват съществуващи структури на властта и практики и да поемат отговорност за промяната им.
 • Единственият непростим грях в бизнеса е да ти свърши кешът.
 • Неплатежоспособността настъпва, когато организацията няма достатъчно пари да плати дълговете си, когато дойде срокът. Ето защо ликвидните средства са и винаги ще бъдат най-важни.
 • Постоянно търсенте признаци на платежоспособност. Наприемр оплакваняи на доставчици за това, че не им е платено или че плащането е закъсняло; закъснение в купуването на стоки и материали от основна важност; и най-убедителният знак – закъсняло плащане на надници или заплати.
 • Ако имате проблеми с паричния поток, изисквайте седмичен доклад, покриващ периода от следвщаите 12 седмици.
 • Първо проучете старите длъжници. Развийте стратегия за събиране на всички дългове, които надвишават обичайните ви условия или където клиентът се е договорил за удължение.
 • Да дадете на купувачите неустойчиви условия за кредит. В редки случаи може да удължите срока за плащане, за да помогнете на ценен клиент, да речем, до 2 месеца, но не можете да предлагате такива щедри условия като част от политиката на компанията, ако от вас се иска да плащате на длъжниците си до 30 дни.
 • ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОТИНКИТЕ.
 • Следете разходите и приходите ще се погрижат за себе си.
 • Вместо да подобрят един аспект на производството с 10%, в опит да подобрят качеството мениджърите трябва да се постаряят да подобрят всички аспекти само с 1%. Цялостното подобрение ще е многократно по-голямо, отколкото при предишния подход. Същото важи за харченето. По-лесно се спестяват по 100 паунда на всяка една от 1000 дейности, отколкото 100 000 паунда на една дейност.
 • Говорете със служителите, не ги подлагайте на разпит. Попитайте ги с какви проблеми се срещат и какво биха направили, за да подобрят процесите и практиките. По-специално ги попитайте какви идеи имат за намаляване на разходите. Подчертайте, че намерението ви е да въведете минимални намаления, а не да орязвате работни места или цели процеси.
 • Не бъдете алчни. Търсете малки, лесни за прилагане спестявания, които ще имат бърз ефект и ще покажат на персонала, че е възможно да се правят спестявания, без това да въздейства върху броя на служителите или заплатите.
 • Винаги оценявайте добрите предложения и се старайте да поощрявате с награда човека, направил такова. Не си приписвайте заслужата за идеите на служителите си. Направете ли го, те бързо ще пресъхнат. Ваша ще е заслугата за повишените приходи и това би трябвало да ви стига. Този подход не може да бъде еднократно упражнение. Той е продължителен процес, с скойто трябва да се ангажирате за неопределено време.
 • Споделяйте поне част от спестяванията със засегнатия персонал. Една неочаквана плза от този подход е, че служителите ще се чувстват по-мотивирани, тъй като ще разберат, че се вслушвате в мнението им. Но имам ли решителността и самодисциплината да възприема този подход за неопределено време?
 • Помнете – днешната общоприета мъдрост някога е била радикална и неизпробвана.
 • Плувайте срещу течението. Вървете в обратната посока. Пренебрегнете общоприетата мъдрост.
 • Да заменим: съществуващи компоненти, машини или човешки ресурси, за да подобрим продукта?
  Да комбинираме: две или повече от функциите на продукта? Да реконфигурираме начина, по който изпозлваме човешките и материалните ресурси, за да подобрим начина, по който хората възприемат продукта и употребите му.
  Да адаптираме: продукта за употреба в различен контекст?
 • Когато идентифицирате поредица от възможни промени, оценете всяка от тях по отношение на разходи / възвръщаемост и ако изглежда финансово осъществима, проведете някои тестове в малък мащаб, за да проверите практичността им. Ако резултатите от тестовете изглеждат общеаващи, отнесете най-добрите си идеи към старшите мениджъри за одобрение / изоълнение и се пригответе да отблъснете критиките.
 • Има два начина да разширите бизнеса си: направете списък на онова, в което ви бива, и се развивайте на базата на уменията си. Или определете от какво имат нужда клиентите ви и работете отзад напред, дори ако това налага усвояването на нови умения.
 • Търговските представители и други служители, които ежедневно влизат в контакт с клиентите, много добре знаят какво искат, харесват и не харесват те. Съберете ги в малки фокус групи и им задавайте отворени въпроси, насърчаващи обсъждането и спора.
 • Добрите компании отговарят на нуждите. Големите компании създават пазари.
 • Стратегията “Червен Океан” се интересува от съществуващите пазари. Мениджмънтът се концетрира върху това да победи конкурентите на съществуващите пазари; се стреми да максимализира съществуващото търсене; вярва, че стойността и разходите са равнопоставени, и съобразява страетгията с това; смята, че стратегията “Син океан” е съврзана изцяло с нова технология.
 • Стратегията “Син океан” се интересува от нови пазари. Мениджмънтът: се опутва да открие нови пазари без конкуренти; се стреми да открие, създаде и експлоатира ново търсене; не вярва, че има равнопоставеност между стойност и разходи; не смята, че стратегията “Син океан” се занимава единствено с нова технология. Традиицонната технология също може да предостави възможности; съобразява културата, стратегията, процесите и дейностите на организацията с идеята за продуктова диференциация и ниски разходи.
 • Във вашия син океан няма да има конкуренти, ако действате правилно (поне първоначално).
 • Започнете да идентифицирате потенциални сини океани, в които рисковете са миниманизирани. Това, което правите, е достатъчно рисковани и без да действате в опасен сектор. Мислете широкомащабно. Игнорирайте настоящето търсене. Вашата цел са търсения, които не са задоволени. Именно това направи Джон Пол Гети. Фокусирайте се върху изграждането н силен бизнес модел, който ще ви осигури дъкгосрочни приходи. Изчислете разходите и паричния поток за всички действия възможно най-детайлно. З да сведете до минимум противопоставянето, включете служителите в планирането, и се старайте да поддържате много добта омуникация с тях по всяко време.
 • Защо хората се издигат до нивото на собствената си некомпетентност.
 • Помнете – необходимо е да преглеждате работата и дейността на всички служители.
 • В една йерархия всеки служител се издига до нивото на собствената си некомпетентност.
 • Когато на ключови постове се наемат хора, издигнали се до нивото на своята некомпетентност, организацията е сериозно загазила.
 • Никога не можете да сте сигурни, че едно назначение или повишение е успешно. Ето защо трябва да се защитите, като включите в договора пробен период, по време на който договорът може да бъде прекратен.
 • За да гарантирате, че боствените ви служители ще продъжлат да кандидатстват за повишение, включете в договора уговорка лицето да може да се върне на предишната си позиция или на друга със същото заплащане и ранг.
 • Преди да решите, че дадено насзначение не е успешно, направете преглед на дейността и работата на служителя, който да отчита липсата на опит на новия пост. Този преглед трябва да стане преди края на пробния период на лицето.
 • Не допускайте прехвърлянето от пробно към постоянно назначение да бъде безкритично одобрено. На това трябва да се гледа като на важно финансово решение с кумулативни разходи, възлизащи на стотици хиляди паунди.
 • Позволете на служителите с толчиа работа и дейност да запазят настоящите си постове, ако желаят, и ги възнаградете за постиженията им. Не всеки иска повишение. Много хора са напълно доволни о т това, което правят, и са достатъчно интелигентни да осъзнаят, че дори и да се справят успешно на новата работа, тя няма да им даде удовлетворението или баланса между работа и живот, които желаят.
 • Помнете, че откакто постът на селския идиот е премахнат, някои хора достигат нивото на собствената си некомпетентност, когато им се възложи отговорността да открият поста. Често пъти тези хора са убедени, че с много надарени и заслужават да се разпореждат с всичко. Най-добре е да се отървете от тях възможно най-скоро.
 • Достигнал ли съм нивото на собствената си некомпетентност? Кой от служителите ми е достигнат своето нивто на некомпетентност?
 • Помнете – трябва да отпускате юздите и да давате власт и на другите.
 • Организациите, които търпят неуспех, обикновено страдат от прекомерно управление и недостиг на лидерство,
 • За да оцелеете, ви е нужна работна сила, която е гъвкава и готова да взима решения, без да се обръща към по-висшестоящите за всеки дребен проблем.
 • Гъвкавият, автономен перснал не се създава за един ден.
 • Вашата цел е да създадете организация, в която вие осигурявате рамката, в границите на която другите действат по лична преценка и идват при вас само когато са обезпокоение или осъзнават, че решението е извън сферата на тяхното усмотрение.
 • Ако искате да стигнете до върха обаче, трябва да спрете да мислите като счетоводител, инженер или мениджър човешки ресурси и да започнете да мислите като генерален мениджър.
 • Престанете да гледате организацията през единичния обектив на собствената си квалификация, а я вижте на 3д екрана с всичките ѝ сложни детайли и взаимовръзки.
 • При повечето хора най-голямата опасност не е в това, че целта им е прекалено високо и я пропускат, а че е твърде ниско и я достигат.
 • Ние твърде често си поставяме условни ограничения, които ни пречат да постигнем всичко, на което сме способни. Повече удовлетворение носи това да се прицелиш високо и да не ти достигнат 1-2 сантиметра отколкото да се прицелис ниско и да улучиш. Защо? Защото ще знаеш, че си дал всичко от себе си. Не си заложил на сигурното и макар малко да не ти е достигнало, си направил много повече, отколкото ако беше играл на сигурно и се беше задоволил с посредственото. А ако решите да рискувате, трябв да помните думите на Елвис: Амбицията е мечта с V8-двигател!!!
 • Помнете – трябва да гледате на кариерата си като на бизнес и да постъпвате съобразно с това.
 • Кариерата ви е буквално вашият бизнес.
 • Работници. Те не се интересуват от повишение и напредък. Истинските им интереси са извън работата, било то аматьорски театър, пеене, футбол или нещо друго.
  Воини: те работят здраво и са амбициозни. Те са бъдещето на всеки бизнес и трябва да бъдат подкрепяни.
  Скитници: интересува ги само напредването на собсствената им кариера. Всяко решение, което взиамт, се основва на мисълта “Кое е най-добро за мен?”
 • Попитайте приятел или партньор дали иамте някой дразнещ навик и го изкоренете.
 • Винги си давайте увереност, но не и арогантен вид особено когато много ви е страх. Застанете изправени, усмихнете се и гледайте хората в очите, когато говорите.
 • Всички имаме лоши дни, но все пак се стремете всеки ден да давате поне 80% от себе си.
 • От счетоводителите, адвокатите и лекарите се очаква да поставят интересите на клиента си над собствените. Като професионален мениджър вие имате за клиент компанията, затова действайте съобразно с това и взимайте всички решения в името на най-добрите ѝ интереси.
 • Създайте си репутация на честен и почтен човек, а после защитавайте укрепвайте и предпазвайте репутацията си.
 • Обновявайте професионалните си познания. Усвоявайте нови умения, които ще повишат експерната ви сила. Дори и да не възнаметявате да сменяте работата, явявайте се на поне по едно интервю годишно. Това ще ви държи в готовност за момента, когато все пак решите да се преместите.
 • Цялата тайна на успеха в живота е да откриете какво ви е предопределено да правите и да го направите.
 • Разделете листа на две колони. В лявата изредете всички аргументи, които ви подтикват да смените професионалното си занимание. В дясната запишете всички аргументи, които ви теглят назад и не ви дават да извършите промяната.
 • Контролирайте въздействието, което оказвате върху дригите.
 • Има четири и само четири начина, по които установяваме контакт със света. Ние биваме оценявани и определяни според тези 4 начина на контакт, какво правим, как изглеждаме, какво казваме и как го казваме.
 • Какъвто и акцент да имате, много важно е да можете да говорите ясно и граматическо правилно. Ако хората не могат да ви чуят или не разбират какво казвате, как очаквате да им повлияете. Не си мърморете под носа, гледайте в очите другия, говорете достатъчно силно.
 • Това, което имате да кажете, очевидно е важно. Ако говорите глупости, дори и да се изразявате красиво, пак ще изглеждате като глупак. Никога не казвайте нещо, ако не знаете за какво говорите.
 • Освен на почтен човек, трябва да си спечелите репутация и на такъв, който си върши работата и я върши по начин, различен от другите мениджъри. Винаги обещавайте по-малко – “Ще свърша работата до петък”, - а предлагайте повече, тоест свършете я до четвъртък.
 • Помнете – изградете самоувереност и УНИЩОЖЕТЕ СЪМНЕНИЕТО В СЕБЕ СИ!!!
 • И човекът, който мисли, че може, и този, който мисли, че не може, са прави. Вие кой от двамата сте?
 • ВСЕКИ ДЕН ПРАВЕТЕ ПО ЕДНО НЕЩО, КОЕТО ВИ ПЛАШИ!
 • НАУЧЕТЕ СЕ ДА СЕ ИЗПРАВЯТЕ СРЕЩУ СТРАХОВЕТЕ СИ!!!!
 • По принцип на нас ни липсва увереност, когато се изправяме пред нова задача или ситуация. След като сте изпълнили задачата или сте минали през ситуацията, нервността изезва. Затова направете усилие да приемете предизвикателствоот на новото. Вършете го системно и скоро ще откриете, че увереността ви се увеличава и нарсаства значително!!!!
 • Показвайте увереност по всяко време – особено когато много ви е страх. Няма значение как се чувствате. Важно е единствено как ви възприемат шефовете, персоналът, колегите, конкурентите, бизнес партньорите, банкерите и т.н. Правете се на уверени, докато станете такива.
 • Нашата най-голяма придобивка сме самите ние, но придобивките се рушат, ако не бъдат постоянно поддържани и подобрявани.
 • Направете списък на уменията и способностите, които имате и новото, на което можете да ги разгърнете (начинаещо, средно и експертно ниво);
  Направете списък на уменията, които са ви нужни, за да продължавате да си вършите работата на високо ниво.
  Сравнете двата списъак и открийте възможно пропуски в нужните умения или ниво. Съставете план за действие за елиминиране на пропуските.
 • Делегирайте работа, ако искате да имате успех.
 • Никой не може да преуспее в бизнеса, ако иска да постигне всичко сам или да си припише всички заслуги.


НАЕМАЙТЕ ДОБРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ САМОТО НАЧАЛО!!!

 

 • Ако делегирате само прости задачи, вие не отправяте предизвикателство към служителите с по-интересна и носеща удовлетворение работа и така ги демотивирате.

 

Подход към делегирането:

Подготвяне. Високо ниво на уоътване и високо ниво на подкрепа се дават, когато на човека му липсват както познания за извършването на работата, така и самоувереност.

Упътване. Това е подход с високо ниво на уоътване и ниско ниво на подкрепа за онези, които са уверени в себе си, но им липсва опит в работата.

Подкрепа. Високо ниво на подкрепа и ниско ниво на упътване за онези, които са дъстатъчно опитни да се справят с работата, но се тревожат от поемането на нови задачи.

Делегиране. Ниско ниво на подкрепа и нискониво на упътване се използва при онези, които имат отлични технически умения и са уверени в себе си.

Задавайте въпросу като: нещо притеснява ли те в това, което те помолих да направиш?


Уговорете краен срок за завършване на работата и уточнете критериите, на които трябва да отговаря тя.

Помнете, че хората не преминават през изложените 4 подхода в разпознаваема последователност, затова всеки път, когато дадете на някого нова задача, вие трябва да определите кой подход да изполвате.

 

 • Много от провалилите се в живота са хора, които не са осъзнавали колко близко са били до успеха, когато са се отказали.
 • Продължавай да блъскаш!
 • Не разчитай на емоциите, а на фактите и цифрите.
 • Хората, които дават отговорите стигат много по-далече от онези, които задават въпросите.
 • Обикновеният човек влага в работата си 25% от своята енергия. Светът сваля шапка на хората, които влагат повече от 50% от способностите си и застава на глава пред онези редки души, които влагат 100%.

 

 

 

 

 

 • Упорството помага за мотивацията, когато всичко е против вас.
 • Много от провалилите се в живота са хора, които не са осъзнавали колко близко са били до успеха, когато са се отказали.
 • Продължавай да блъскаш.
 • Хората, които дават отговорите, стигат далече и свършват повече работа от онези, които дават въпроси.
 • Никога не питате членовете на борда какво мислят. Кажете им какво ще направите.
 • Вложете 100% от енергията си в своята кариера. Помнете! 75% усилия не стигат, ако искате да изтъкнете. Обикновеният човек влага в работата си около 25% от своята енергия. Светът сваля шапка на хората, които влагат повече от 50% от способностите си и застава на глава пред онези много редки души, които отдават 100%.
 • .Трябва да решите колко време и енергия искате да инвестирате в кариерата си и какво сте готови да жертвате, за да осъществите мечтите си. Ако не сте готови “да се хвърлите в дълбокото”, малко вероятно е да се издигнете до самия връх.
 • Започнете като определите крайната си цел. Опишете възможно най-детайлно каква ще е тя и как ще се чувствате, когато я постигнете. Тази “визия” ще ви помага да следвате избрания курс, когато се появят трудности – а те ще се появят.
 • Установете поредица от цели, които ще ви помогнат да напредвате към постигането на крайната цел. Разделете ги на поредица от кратки (по-малки от една година), средни (2-5 години) и дългосрочни (6-10 години). Имайте предвид, че целите, поставени повече от година по-рано, обикновено не са нещо повече от пожелателни. Затова редовно преглеждайте.
 • Уверете се, че всяка цел е конкретна, измерваема, постижима, реалистична, определена във времето.
 • .С изключение на професиите, при които не е нужен приносът на други хора (например ако сте писател), целите си ще можете да осъществите само чрез работата на другите. Ето защо трябва да се научите да делегирате, ако желаете да повишите продуктивността си.
 • .. Човек не може да купи, да вземе под наем или назаем повече време. Предлагането на време е нещо абсолютно трудно установено. Колкото и голямо да е търсенето, предлагането няма да се повиши.
 • .Научете се да казвате НЕ.
 • … Делегирайте. Това са проблеми на други хора, които се опитват да ги направят ваши. Ако искате да помогнете, делегирайте работата.
 • .. И човекът, който мисли, че може, и този, който мисли, че не може, са прави. Вие кой от двамата сте?
 • Голямата уста е грешка.
 • Самоувереността е здравата основа на успеха. Без нея не можете да постигнете успех, колкото и да сте квалифицирани и интелигентни. Защо съм толкова сигурен ли? За да успеете, трябва другите да повярват във вас, например служителите, колегите и шефовете ви. Ако ви липсва самоувереност, това ще се приеме като знак за слабост и липса на вярва в собствените ви способности. В такава ситуация хората с прави ще се запитат: Щом той/тя не вярва в себе си, защо ще вярвам аз?
 • Всеки ден правете по нещо, което ви плаши. Колкото повече ви е страх да правите нещо, толкова по-скоро трябва да се изправите пред него.
 • Да поставят цели, да организират ресурсите, да мотивират служителите, да следят изпълнението и да се грижат за развитието на хората, включително и себе си.
 • Възложете отговорността за постигането на целта на конкретен човек. 80% от целите разпределете на ниво, относително лесно за осъществяване. Това ще направи успеха привлекателен и ще мотивира хората да се изправят пред предизвикателни цели.
 • Постоянно следете физическите и човешките ресурси, нужни за постигане на целите, и вземете мерки за поправянето на недостатъците, преди да са се превърнали в проблем.
 • Мотивирайте служителите и общувайте с тях, като споделяте информация и ги изслушвате.
 • Ако вашата кариера е вашият бизнес, вие сте вашата най-голяма придобивка. Инвестирайте време и енергия в развитието на техническите и мениджърските си умения. Развийте експертен опит в област, която би била полезна за вашата организация и конкурентите ѝ, например 3Д принтиране. Поддържайте се във форма, като редовно ходите на интервюта.
 • .Научете се да работите с това, което разполагате. Помнете! Никога не ще имате перфектен екип или система.
 • .Работата на мениджъра е да се справи с ресурсите, с които разполага.
 • .Задачата ви е да управлявате това, с което разполагате, и да работите за създаването на онова, което би могло или би трябвало да бъде.
 • .По-вероятно е проблемите ви да са със служителите и уменията, които имат и нямат. Започнете, като проучите целите, стоящи пред вас и персонала ви.
 • Открийте какви умения са ви нужни за постигане на добър стандарт на целите.
 • Анализирайте уменията, които притежава персоналът ви в момента. Сравнете уменията на персонала ви с уменията нужни за постигане на целите, и открийте възможния недостиг.
 • Разпределете работата така, че да използвате силните качества на отделните служители.
 • Ако предположим, че не можете да назначите нов служител, проверете дали друг мениджър няма някого, когото е готов да ви заеме за малко. Днес, когто 20% оборот на персонала е сравнително нормално нещо, би трябвало да разрешите повечето, ако не и всичките си проблеми в рамките на 2-3 години.
 • Кога за последен път направих анализ на уменията, които е нужно да притежават служителите ми, и ги сравних с уменията, които притежават?
 • Кога за последен път преразоределих отговорностите в екипа, така че да използвам силните качества на хората.
 • За да поддържате една организация млака и в добра форма, не наемайте нов служител, преди всички да са толкова уморени от работа, че да се зарадват на новодошлия и да не възразят къде ще го поставите.
 • .Таунзенд не казва, че трябва да приспорвате служителите си, докато рухнат. Той обаче съзнава, че много често компаниите създават нова позиция още щом работата започне да се увеличава. Тогава няма достъчно работа за новодошлия, а това може да породи търкания с други служители.
 • Осъзнайте, че хората обичат да имат работа и че известно количество напрежение е полезно за духа и продуктивността на персонала. Когато екипът е зает, често пъти тов кара всички да се стегнат. Обединява ги и ги мотивира едно усещане за целенасоченост и гордост от положените усилия. Затова не бързайте да поемате нови служители.
 • Старайте се да различавате белезите на преумората от тези на заетостта. Когато хората работят твърде много, нарастват случаите на болест и текучество на персонала, неспазени крайни срокове, нерви и спорове между служителите и между служители и мениджъри.
 • .Кога за последен път проверих дали на всички в екипа ми е възложена достатъчно работа?
 • Има ли мой служител, който да работи прекалено много? Налага ли се преразпределение на работата?
 • Помнете! Почтеността е сред най-важните качества, които трябва да търсите при назначение или повишение на служители.
 • Някой някога е казал, че когато се наемат хора, трябва да се търсят три качества: почтеност, интелигентност и енергичност. И че ако първото липсва, другите две ще ви съсипят. Помислете – вярно е. Ако наемете човек без почтеност, със сигурност ще искате той да е мързелив.
 • Винаги, когато е възможно, повишавайте вътрешен човек. Тази политика поражда лоялност сред персонала и е по-малко вероятно да назначите некадърник, тъй като, би трябвало, да познавате силните и слабите страни на лицето. За назначаване на външен човек трябва да мислите само ако се нуждаете от свежа кръв или ако нужният набор от умения липсва в организацията ви.
  На интервюто се фокусирайте върху това да откриете кои кандидати демонстрират почтеност, интелигентност и енергичност. В присъствието на тези качества недостигът на умения може да се навакса.
 • Почтеността/характерът е чертата, която най-трудно може да се потвърди. Вижте как се представя човекът. Уверен ли е, без да е арогантен? Признава ли, че не знае всички отговори? Гордее ли се с работата и постиженията си? Ако се гордее, той няма да иска да разочаров себе си, а оттам и вас. Говори ли за постигнатото от него и екипа му, или приписва всичко на себе си? Попитайте го за морална дилена, пред която се е изправял, и как се е справил с нея.
 • Златното правило твърди, че трябва да се отнасят към хората така, както бихте искали да се отнасят те към вас.
 • Най-добрите мениджъри нарушават златното правило всеки ден (тъй като правилото) предполага, че всички дишат същия психологически кислород като вас (мениджъра). Например, ако обичате да се конкурирате, всички останали трябва да приличат на вас. Ако вие обичате да ви хвалят пред хората, и другите трябва да обичат това.
 • Винаги трябва да помните, че хората са сами по себе си цел. Не ги използвайте като средство за постигане на целите си, особено ако това ще е в тяхна вреда.
 • Приемете, че всеки човек заслужава определено ниво на безусловно уважение, просто защото е човешко същество. Може да не харесвате някого, може да не сте съгласни с него, но той е човек като вас и трябва да бъде третиран като такъв.
 • Когато обмисляте кого да повишите или назначите, единствената приемлива форма на дискриминация е кой е най-квалифицираният/подходящ за работата.
 • Никога не крадете идеите на служителите си и не си ги приписвайте.
 • Старайте се постиженията на хората да получат подходящото признание.
 • Не изпадайте в управление тип “отглеждане на гъби” (като държите служителите в неведение и редовно им хвърляте отгоре тор). Освен ако информацията не е наистина деликатна, дръжте хората информирани, за всяко събитие, което ги засяга.
 • Не се отнасяйте към служителите си като към идиоти. Те може да не са толкова умни и образивани, колкото вас, но надушват от един километър мениджърските изцепки, измами и фалшиви, манипулативни презентации и речи.
 • Доколко познавам хората, които работят за мен?
 • Гледам ли на служителите като на хора, или за мен те са просто още един ресурс, от който да се възползвам възможно най-добре?
 • Помнете! Оставяйте служителите си да вършат работата!
 • .Най-добрият началник е този, който е достатъчно разумен да избере годни хора, които да свършат необходимата работа и умее да се контролира, за да не им се меси, докато я вършат.
 • .Служителите на всички нива са мотивирани от интересната работа, успеха, признанието и отговорността.
 • С всеки служител обсъдете работата му. Уточнете отговорностите му и ясно дефинирайте областта, в която е свободен да действа.
 • … Изисквайте редовни доклади за целите, но не ги превръщайте в срещи за забавление и помнете, че публичното обесване отдавна е премахнато. Дискусията трябва да има за цел търсенето на решения, а не размяната на обвинения.
 • .. Искайте да ви съобщават лошите новини още щом се появят и не стреляйте по техния приносител.
 • Празнувайте успехите на хората. Това може да става както под формата на публично признание за добре свършената работа, така и с повишение.
 • Никога не обвинявайте някого за неволна грешка. Всички грешим. Важното е да бъде извлечена поука. Ако грешката се дължи на невнимание, нехайство или просто глупост, трябва да вземете мерки да не се повтаря.
 • Цветята растат, когато ги торите и поливате, а не като ги дърпате, за да видите как се развиват корените. Същото важи за служителите. Колкото повече свобода на действие има човек, толкова по-свободен е да се справи с възникващите предизвикателства.
 • Колко често следенето ми на работата на персонала се превръща в намеса?
 • .. Помнете! Когато залагате на простото, избягвате опасността да разчитате на прекалено комплексни затъпяващи системи.
 • Простотата и ясна цел и принципи пораждат комплексно и интелигентно поведение. Комплексните правила и закони пораждат просто и глупаво поведение.
 • Игнорирajte ne]ata, които вървят по план. Като мениджър ви плащат да не позволявате възникването на проблеми и да ги решавте бързо, когато възникнат. Няма да е добре да ви затиснат данни, които не ви казват нищо и ви пречат да идентифицирате областите, които нямат нужда от вниманието ви. Например не ви трябва да знаете, че за надници са платени 350 921 паунда, ако бюджетът е 351 000. Нещата са според предвиденото и няма индикации за нещо необичайно – така че защо изобщо да се занимавате с това?
 • Важно е да сте запознати не само с отрицателните отклонения – когато са направени разходи за основна поддръжка, по-ниски от предвиденото, това може да е индикация за липса на експертен персонал или оскъден паричен поток. Така или иначе трябва да знаете, тъй като това представлява потецниален риск за бъдещото производство.
 • Действате въз основа на информацията, която съберете от персонала и клиентите. Стремете се да градите върху позитивите и да елиминирате негативите.
 • Настоявайте да получавате редовни доклади за паричния поток и се вслушвайте в счетоводителя си. Ако ви каже, че има вероятност да се натъкнете на проблеми с паричния поток след 3 месеца, незабавно вземете мерки. Не си зарвяйте главата в пясъка с надеждата, че ще отмине. Обсъдете най-добрите начини да се повишат постъпленията и да се намалят плащанията без това да навреди на основните елементи на бизнеса.
 • Получавам ли на всеки месец доклад от 1-2 страници за ангажираността на служителите, удовлетворението на клиентите и паричния поток? Ако не, защо?
 • От обсъдените по-горе области коя разбирам най-малко? Как мога да поправя това?
 • Подкрепете най-слабото звено. Помнете! Трябва да поправяте слабите места в работата си.
 • Запомнете, че който и екип, отдел или организация да управлявате, вие сте добри, колкото е добро най-слабото ви звено. Не можете да си позволите да водите пътници – освен ако най-слабото ви звено не е синът/дъщерята на собственика, което означава, че не можете да си позволите да не ги возите.
 • Идентифицирайте най-слабото звено. То може да бъде човек, процес или процедура. Ако е човек, опитайте да го подложите на допълнително обучение или да му дадете по-малко предизвикателна задача, с която ще се справи добре. За начало проведете анализ на нуждата от обучение на лицето, последван от програма за обучение и развитие. Ако допълнителното обучение и/или прехвърлянето на друга работа не даде резултати, трябва да се отървете от него.
 • … Уволнението не е в противорение с предложението на Рон Денис – то е просто логичното заключение в неговия ред на мисли. Вие помагате на хората да се усъвършенстват, но ако те не могат или не искат, вие ги пускате да си ходят. Не можете да си вършите работата добре, ако някой очевидно не върши своята. Присъствието му ще има негативен ефект както върху производството, така и върху духа на служителите, тъй като те ще трябва да поправят грешките му. Например не мога да си представя, че ако някой е сгафил при представянето на гума по време на “Грн При” два пъти, Рон ще го допусне да припари отново до бокса.
 • Ангажирайте отдела за човешки ресурси на много ранен етап винаги, когато ви притеснява, че някой няма способността да си свърши работата на нужното ниво.
 • Ако най-слабото звено е процес, процедура, машина или друг неодушевен предмет, заменете го. Ако не можете да си позволите това, тогава намерете начин да минимизирате влиянието, което оказва върху екипа ви.
 • Колко души съм уволнил лично в кариерата си?
 • Способен ли съм да уволня човек?
 • … Edinstevnoto по-лошо нещо от това да обучите хората и те да напуснат е да ги обучите и те да останат.
 • Приемете, че всеки служител, дори с малко разум или амбиция, знае, че трябва постоянно да подобрява уменията и познанията си, за да остане на пазара. Най-добрите ще напуснат, ако не им осигурите възможност за обучение. Тогава ще влезете в разходи за назначаването и обучението на нов човек и понасянето на намалена производителност, докато той се учи. Така че в дългосрочен план вие не спестявате нищо, като не обучавате персонала си.
 • .. Когато изпратите служител на кратък курс, уверете се, че организацията ще получи стойност срещу парите си, като с въпросното лице се разберете за целите на обучението. Когато се върне от курса, накарайте го да проведе кратко обучение пред колегите си. Страхът от перспективта да застане пред колегите си и да ги обучава ще го накара да внимава по време на курса, а предаването на наученото на другите ще намали разходите за единица обучение.
 • … Качеството на служителите може да ви донесе успех или да ви съсипе като мениджър..
 • Лидерството изисква само две неща: да убедите хората, че отивате някъде (това включва всичко – от непостигането на целите до изпълнение на повече от очакваното); и 2) да ги убедите да ви последват.
 • .. Помнете! С практика можете да станете голям лидер.
 • Човек става лидер като трупа опит.
 • … Помнете! Като лидер трябва да давате смисъл и цели на тези, които ви следват. Хората искат да бъдат част от нещо, с което наистина се гордеят, за което ще се борят и жертват, на което вярват.
 • Помнете! Резултатите са единственият верен критерий за способността ви на лидер.
 • Ефективното лидерство не е в изнасянето на речи или това да те харесват. То се определя от резултатите, а не от атрибутите. С постигането на ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ резултати ставате ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН лидер!
 • … Помнете! За да сте лидер, трябва да бъдете себе си. Не можете да се преструвате. Думите и делата ви трябва да си съответстват.
 • Помнете, че хората следват онези, на които вярват, а вярват на онези, които са последователни и предсказуеми…
 • … Казвайте “Съжалявам, не разбирам”. Така ще насърчите и другите да го правят.
 • Никога не нарушавайте обещанието си и не допускайте да не изпълните сделка, дори това да струва пари на организацията. Това ще се разчуе и загубите ще бъдат възстановени в бъдеще както в кеш, така и в положителна репутация сред клиентите.
 • Никога не си приписвайте заслугите за работата или идеята на другиго.
 • … За да управлява, човек трябва да води За да води, той трябва да разбира от работата, за която той и хората му са отговорни.
 • … Отговорносттта винаги е само на лидера. Готов ли съм да приема тази максимална отговорност?
 • Понякога лидерите трябва да казват онова, което не се казва. Готов ли съм да изразявам непопулярни виждания на работата и в социалния си живот и да приемам последствията.
 • Помнете, че ценностите са свързани с действията, а не с думите. Те трябва да бъдат възприети от служителите, така че несъзнавано да ръководят всичко, което правят те. За успех можете да претендирате само ако персоналът ви поддържа организационните ценности, когато не го наблюдават.
 • … Помнете! Ако не защитавате нещо определено, ще започнете да подкрепяте каквото и да е.
 • Кои са ценностите, които ме ръководят като човек и мениджър? Познавам ли ценноостите на организацията и знам ли как се очаква от мен да ги поддържам?
 • Доброто лидерство изисква да се обградите с хора с разнообразни виждания, способни да изразят несъгласие с вас, без да се боят от репресивни мерки.
 • Ако действията ви вдъхновяват хората да мечтаят повече, да научават повече, да правят повече и да стават нещо повече, вие сте лидер.
 • … Ако думите ви отговарят на дейстивята ви, хората ще ви вярват и ще ви следват.
 • Помнете! Отнасяйте се към служителите като към интелигентни хора, които си вършат работата.
 • Ангажирайте служителите си в процеса на взимане на решения, особено когато това касае тяхната работа.
 • Помнете, покажете на служителите си, че работата им е важна.
 • Истинската мотивация идва от постижението, личното развитие, удовлетворението от работата и признанието.
 • .. Постарайте се всички да имат за вършене смесица от ежедневни, но и важни задачи и интересна работа. Не възлагайте цялата скучна работа на един човек.
 • Никога не казвайте на хората как да правят нещата. Кажете им какво да направят и те ще ви изненадат с находчивостта си.
 • Донякъде самоувереното поведение на генерал Патън е в това, че той изобщо не е търпял некадърниците. Ако си офицер под негово командване, или отговаряш на изискванията му, или напускаш. Без оправдания и отлагане. Искал е да работи само с най-добрите, защото е вярвал, че и той е най-добрият.
 • … Търсете възможности да покажете, че ви е грижа. Често пъти най-малките жестове оказват най-силно влияние.
 • Ако някой преживява труден периода в работата или у дома, покажете му, че ви е грижа. Ако просто го попитате как е болният му близък и/или му предложите да работи от вкъщи, докато нещата се оправят, това ще укрепи взаимоотношенията ви.
 • … При прегледа на бъдещите проекции си струва да се помни, че счетоводителите са обучени да проявяват песимизъм/предпазливост в прогнозите си. За разлика от тях хората, занимаващи се с продажби, по обучение и групова култура са прекалени оптимисти.
 • Помнете! Втори принцип при взимане на решения, не преследвайте загубите!
 • …Когато взимате решение, никога не отчитайте какво вече е похарчено – тези пари са “заминали”, каквото и да решите. Взимайте под внимание само бъдещия паричен поток, когато решавате.
 • … Някога преследвал ли съм загубите си при взето от мен решение? Защо го направих?
 • Влагам ли емоции в решенията си, или оставам безпристрастен?
 • Ако решението е свързано с голяма инвестиция на време и пари, поискайте да ви кажат кои са алтернативните възможности, които са били разгледани и отхвърлени.
 • Когато говорещият сте вие – не научавате нищо ново!!!
 • … Научете се да казвате “не”.
 • Според служителите леснодостъпен ли съм, или съм резервиран?
 • Реформаторът има врагове в лицето на всички, на които им е изгоден старият ред, и силно апатични защитници в лицето на онези, които биха имали изгода от новия.
  Макиавели.

 • … Не се опитвайте да гледате твърде напред в бъдещето. Ако нещо надхвърля 3-годишен срок, то има точността на астрологична карта.
 • Разумната стратегия започва с поставянето на правилната цел. Същността на стратегията е да изберете какво да не правите.
 • Хубаво е да се учим и от грешите, и от успехите си.
 • Колкото по-малко знаят хората за това, което става, толкова по-лесно може да се упражнява власт и авторитет.
 • Властта е като дама… ако се налага да казвате на хората, че сте дама, значи не сте.
 • Хората чувстват привличане към лидери, на които се възхищават, които проявяват почтеност и загриженост за последователите си.
 • Натрупайте няколко източница на власт, защото така се получава синергия.
 • Постъпвайте така сякаш очаквате хората да се подчинят на инструкциите ви, и се старайте да не изглеждате неуверени. Никой няма да ви каже докъде се простира властта ви, докато не прекрачите границите ѝ.
 • Прибягвайте до властта само ако влиянието не успява. В наистина критични моменти заложете директно на властта.
 • Ако работите за човек, който вярва, че целта оправдава средствата, той няма да се поколебае да ви изхвърли, ако престанете да сте му полезни.
 • Не издавайте заповед, която не можете да наложите.
 • Ако ви се противопоставя само един човек, разберете се с него на четири очи. Ако ви се противопоставя група, водена от един човек, разберете се с него пред групата. Гадничко може би. Ефективно – определено.
 • Като мениджър вие трябва да идентифицирате своите източници на авторитет, власт и влияние и нивото, на което можете да ги упражнявате. След като направите това, е нужно да браните, запазвате и разширявате тези бази. Неизползването на власт, когато това е необходимо, ще доведе до загубата ѝ.
 • Вие бихте ли били доволни от стоките, обслужването и отношението, които получавате от организацията, или бихте имали чувството, че за нея сте само източник на приходи и досадно присъствие, когато се оплаквате?
 • Не позволявайте на служителите да говорят пренебрежително за клиентите. Вярно е, че винаги има забавни истории, които могат и би трябвало да се споделят, но омаловажаването на клиенти от страна на служители не може да се толерира. Това е признак на презрение и ако се разпространи, ще стане част от културата на организацията и възприета практика.После ще е трудно да изкорените подобни нагласи.
 • Можете да направите повече бизнес за два месеца, като започнете да се интересувате от хората, отколкото за две години, като се опитвате да накарате хората да се интересуват от вас.

 

 

 

 

 


Една работа се върши дотогава, докато се свърши, а не докато ти е приятно.

***

It's time we stop leading with "money" or "things" when we talk about the goals we have for our lives.

Happiness should be the ambition, not money!

Top of Form


Като вземете на човека парите - трябва да сте гарантирал резултата.

 

 

***


Visual learners

Audio learners

Learn by doing


B=MAT

Loses

Gains

Bottom of Form

 

 

10X Your Life with 10X People!


Животът не се живее, животът се създава!
Животът се СЪЗДАВА!
Ако човек живее по правилата на другите хора, това няма да доведе доникъде. Това ще доведе до страдание.
Затова СЪЗДАВАЙ СВОЯ ЖИВОТ и СВОЯТА РЕАЛНОСТ!!!
Ако искате да имате един щастлив и смислен живот, трябва да го СЪЗДАВАТЕ!!!
Всичко зависи само от нашите действия, само от нашите дела, всичко зависи само от това какво ще направим НИЕ!
Най-успешните хора създават техния живот и тяхната реалност, и не се съобразяват много с хората.
Модерното училище е направено с една-единствена цел – да ни прави по калъп!


***
Накрая всичко опира до мислите в главата ти. Овладей мислите си. Овладей емоциите си.
Адекватните мисли водят до адекватни действия. Адекватните действия водят до адекватни изживявания. Адекватните изживявания създават адекватен живот!!!

 

Много е важно какво си казваш ти на себе си!
Medirai!
В медитацията ти си в неподвижно състояние, като си останал сам с твоите мисли. Тялото е нашият несъзнателен ум или част от живота ни.

Успееш ли ти да овладееш вътрешния си диалог, това води до опит, който може да доведе до реалността!!! Вместо да направиш нещо лошо, в момента, преди да реагираш, можеш да вземеш решение.

Всичко е между импулса и реакцията, всичко се състои тук!!!


Всичко е само в главата ти – не го забравяйте това нещо!

Нещата се случват на хората, които са целеустремени и леко фанатично отдадени!!!

 

 

 • Do what people are willing to pay for.
 • If something is scary – do it!
 • Passion is a side effect of Mastery.
 • The more experienced you are at something, the more efficient and happier you are!
 • The more you focus on loving what you do, the less you end up loving it.
 • The passion hypotheses is dangerous.
 • Be so good that they can’t ignore you.
 • The craftsman’s mindset is a key to doing what you want.
 • Instead of passion, focus on becoming so good they can’t ignore you.
 • Focus on making your skills so valuable and rare that they can’t ignore you.
 • If you want something rare and valuable, you must give something rare and valuable in return. This is your career mindset, a craftsman mindset.
 • The passion mindset may destroy you.
 • Build your career capital.
 • Focus on getting good instead of finding your passion.
 • Never stop hiring.
 • Valuable skills will transfer into valuable opportunities.
 • Stretch your skills to the max so you can become better.
 • С непрекъсната и фокусирана практика ставаш толкова добър, че не могат да те пренебрегнат – и заобичваш работата си.
 • Get projects beyond your current abilities so you can growth.
 • Develop rare and valuable skills.
 • Control requires capital.
 • Control that is created without career capital, is not sustainable. Control is powerful.
 • Put your eggs in one basket and watch over that basket.
 • Use money as a neutral indicator of Value.
 • Be ready to commit to a Single Focus in your Adult Life!
 • You need a career capital in order to make a good Mission of your career.
 • Deploy small and concrete experiments so you can see what works and what does not work.
 • Remarkable marketing is the art of build things worth noticing.
 • Build a Mastery in your field, have a Career Capital!
 • Follow your passion is a bad advice. Invest your time and efforts into learning something rare and valuable.
 • Develop rare and valuable skills.
 • Become so good that you will actually start enjoying what you do.
 • Become better and better at your craft!
 • Use small projects, little bets, that help you develop a new skill.
 • Working right trumps finding the right work.
 • The passion hypotheses is both wrong and potentially dangerous.
 • The 10 000 hour rule.
 • You have to get to the cutting edge of a field!
 • Be Brave to live the life you want regardless of what people say.
 • FEAR is the MAIN thing that holds us back in life! We fear so much and the truth is fear can’t hurt us but we tell ourselves the opposite, truly live your life!!!

 

 

 

If the things were going to improve, I was the one responsible for it. 
Quality of your life depends on the quality of your habits.

Small habits build a great life.
Make 1% improvements of things you do.
And you will become an amazing person!
Your habits multiply as you repeat them.
All habits affect each other.
Success is the product of daily habits.
You get what you repeat. 
Stress compounds. Negative thoughts compound. And may lead to serious issues.
The most powerful habits are delayed. When you cross the plato they call it overnight success. But you know it's not. Mastery requires patience.
Set specific actionable goals. Build your auctionable systems. 
Goals are good for setting a direction. A well-created system helps you make progress.
We need to fix the systems that improve your results.
Your process will determine your progress.
Atomic habits are the building blocks of the remarkable results. 
You need to be patient.
You do not rise to the level of your goals
You fall to the level of your systems.
I am trying to quit smoking or I am not a smoker - is there a difference in the meaning?
The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. 
If you repeat a story to yourself for years - you will believe it.
Progress requires unlearning.
The more you repeat a behavior, the more you assosiate yourself with this behavior.
We change bit by bit, day by day.
If you want to change who you are, you have to change what you do.
Every time you choose to perform a bad habit, you are voting for it.
Who is the type of person who can...
The focus should be becoming that type of person. You want to know who do you want to be.
You become your habits.
Focus on who you wish to become.
Every action is a vote for who do you want to become.
A habit is a behaviour repeated enough time to become automatic. 
Try. Learn. Fail. Try differently. 
Habits are mental shortcuts learned from experience. 
Habits create freedom.
Make a reward for any new habit.
Your habits are the systems in your life.
Make it obvious. 
Make it attractive. 
Make it easy.
Have a reward.

The more your repeat a habit, the less you are noticing it.

Add small useful habits to your daily schedule.
Minimalism - when I get something new, I will remove something of my current items. 

Set a habit and location. I will at and on... do something. 

Customers will often buy products not because they want them but because of the way the products were presented. 

More than 10m from the total of 11m of feels are located to the vision.

In order to fire a habit - make it visual and easy.

Be the designer of your world and not merely the consumer of it.
Dont mix different behavior, work and relax, etc. Have a room for work and another for relaxing.

It is really hard to make good habits in bad environment.

Make the habit more attractive and desirable.

A genious is not born but is educated and trained. 

Prioritise your last thing above all else.
We pick up habits from people around us.
Join a Tribe where the desired behaviour is a normal behaviour.

The money you save this month give you purchasing power next month.

Sex woman condition...

The best is the enemy of the good.

I don't need to be merely planning, you need to practice.
How many repetitions are needed to form a new habit? Frequency matters!!! In order to build habit - make it easy to practice.
Use the path that requires the least amount of energy.
You don't want the habit itself - you want the outcome it delivers.
Do the things that pay off in the long run.

Create friction for bad habits and remove friction for good habits.

When you start a new habit - it shouldn'ttake more than 2 minutes to perform it.

Make it easy to start and the rest will follow.
We live in a delayed return environment. 
Success in the long run requires delayed gratification. 
Don't break the chain of writing sales copy and you will become an amazing copywriter in time.
Each small win feeds your desire.

Measurement is only useful when makes you better and more useful.Get an accountability partner!
Create a habit contract for any bad habit. 

Make a punishment for bad habit.
Make it painfull at the moment. 
Knowing that someone is watching may be incredibly motivating.

How to become from merely good to an AMAZING!!!
Choose the right field of competition. Some are good in things than many are not good in.
Align your natural abilities with your profession. 
Play a game where the odds are in your favour. 

 

 

 

Обичай, за да бъдеш обичан.

Търси доброто в човека.

Не се страхувайте.

Любовта дава живот. Мъдростта дава знание. Истината дава свобода. Животът дава радост. Знанието дава простор.

 

 

 

Най-готината идея за иновация - когато идеите правят секс!

 

https://www.xplora.bg/bg-BG/Blog/2142?fbclid=IwAR1448uy9FzagM26Eb3UaE6Ax9QHp1Rqk2MHnQJabYywFlDNnFTMvkygWu4#utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=fb_blogpost&utm_content=29.03

 

Маркетинг - нашата роля е да го управляваме.

Маркетинг - една компания или организация от гледна точка на клиентите ѝ.

Управленски процес, отговорен за определяне, разработване и задоволяване на пазарните нужди по печеливш за фирмата начин.

 

Следствия: Информация за управленски цели. Процесът има ресурси, дейности, участници, резултат.

Процесите са надграждаеми (и следва да се подобряват).

Ако знаем, че не знаем нещо - правим тест.
Ако знаем, че знаем нещо - търсим начин да го надградим.

 

Рискове и предизвикателства

Търсене на "абсолютното" решение.

Търсене на "абсолютната" информация.

"Цепене" на маркетинг екипа от останалите звена.

Ограничаване на маркетинга само до "маркетинг комуникации".

Просто не всеки продукт/компания може да са успешни, важна е посоката и подобрението.

 

Всички, фирма и клиент, трябва да имаме една и съща визия за клиенти.

Първата стъпка е от къде тръгваме и какво искаме да постигнем.

 

Къде можем да бъдем или искаме да бъдем след 6 месеца?

Или сме валидирали байер персоните, или не.

Къде мижем да бъдем и кое ще е успех? Постижимо ли е , или не.

 

Усе метрицс that matter to ceo or CFO.

 

Валидирано предложение, което можем да докажем, управляваме, с конкретни механики, инструменти и платформи.

 

Работа с пълно качествено задание.

Защо правим нещо? Към кои хора? Какво се опитваме да постигнем?

 

Правилно управление на КПИ и бизнес резултатите.

Хората, които взиамт решение - трябва да присъстват. Защото ако представянето е на неправилните хора - може цялото нещо да се обезсмисли.

Трябва решенията да се взимат БЪРЗО!

 

Качествени показатели

Цена на конверсия/леад

Информация за сезонност

Разбиране стратегията на конкурентите

Информация за поведението и интересите на таргет аудиторията.

Валидиране на качество и дължина на потребителска пътека.

 

Трябва да се анализира бизнес модела на компанията, да се оцени стойностното предложение на продукта/услугата и до каква степен количеството информация в дигитален формат е ключово в процеса на избор/покупка.

 

Една маркетингова кампания - как ще се впише  тя във всички други активности.

 

Safety is overrated!

Our language shapes how we see the world.
Георги Господинов го е казал по-добре, “Ние сме направени от това, което изричаме. Внимавайте какво изричате”.